fbpx

Fushat e Praktikës


Legus Zyrë Ligjore, përfaqëson dhe ndihmon kompanitë dhe klientët individualë, kombëtare dhe ndërkombëtare, duke ofruar këshilla të plota ligjore në fushën e së drejtës civile dhe tregtare.

Studio Ligjore LEGUS ka konsoliduar eksperiencën dhe ekspertizën në konsultime dhe asistencë për shoqëritë tregtare.

Modeli i shërbimit të Studios trajton problemet e ndryshme të biznesit me një qasje ndërdisiplinore falë aftësive të ndryshme të larta të fituara nga profesionistët e saj.

Qasja ndërdisiplinore i mundëson Studios ndërveprimin midis aftësive të ndryshme dhe një oferte të shërbimit të kualitetit të lartë e cila rezulton nga një eksperiencë e konsoliduar e punës në grup.

Studio Ligjore LEGUS garanton mbështetjen maksimale të klientëve në aspektin e ligjit tregtar. Kompanitë asistohen që nga krijimi, me vëmendje të veçantë në menaxhimin e marrëdhënieve ndërmjet anëtarëve (hartimi i marrëveshjeve), në përgatitjen dhe menaxhimin e mbledhjeve, në zgjedhjen e modelit më të mirë të administrimit të kompanive. Studioja kryen konsulencë dhe due diligence për krijimin e kompanive, shkrirjes, shitjeve dhe blerjeve, joint venture (bashkim i pëkohshëm) dhe aleancave strategjike të tregut, kontratat e shitjes etj.

Studio Ligjore LEGUS ofron këshilla ligjore mbi ligjin e punës, duke mbështetur një klientelë të gjerë dhe të larmishme që përfshin kompani, institucione dhe punëtorë në sektorin publik dhe privat. Kjo konsulencë ka për objekt çështje si siguria në punë, kontratat individuale dhe kolektive, marrëdhëniet e punëdhësve me shtetin. Për më tepër, në fushën e mosmarrëveshjeve mbi ligjin e punës, avokatët ofrojnë ndihmë juridike të profilit të lartë për shkarkimet, aksidentet në punë etj.

Zyra ofron shërbime të vazhdueshme asistence në mënyrë që të shoqërojë klientët e saj në të gjithë menaxhimin e burimeve njerëzore.
Zyra ofron këshilla ligjore pa pagesë në fushën e punësimit për punonjësit të cilët janë në vështirësi financiare.

Certifikime ISO
Legus zhvillon aktivitetin si konsulent i “Entit Ndërkombëtar të Çertifikimit”

Sistemet e menaxhimit të zbatuara në mënyrë të saktë sipas Standardeve Ndërkombëtare ISO garantojnë që produktet dhe shërbimet e ofruara të jenë të sigurta, të besueshme dhe me cilësi të mirë. Për aktivitetin e biznesit, ato janë mjete strategjike që sjellin reduktimin e kostove duke minimizuar mbetjet dhe rritur efiçensën si dhe duke rritur produktivitetin.

Legus ka aftësitë për t’iu përgjigjur në kohë dhe për tiu përshtatur kërkesave të klientëve për dhënien e shërbimeve të konsulencës dhe suportit në ndërmjetësimin e realizimit të përfitimit të një shërbimi të kualifikuar me qëllim final CILËSINË Evropiane më të mirë kundrejt ÇMIMIT më të lirë.

Angazhimi, përkushtimi, profesionalizmi dhe besueshmëria e stafit të Legus në Çertifikimin dhe kontrollin efektiv të Standardeve ka kontribuar në mënyrë efikase për një përmirësim në menaxhimin dhe koordinimin e aktivitetit të klientëve tanë.

Rëndësia e organizimit të një aktiviteti është primar sepse efiçenca, standardizimi i përditshmërisë në nivel të lartë është lokomotiva dhe garancia për një sukses. Qëllimi ynë është të mundësojmë një konsulencë të standardeve të larta, të cilën e kemi arritur falë përvojës së fituar dhe shumë impenjimeve në gjetjen e zgjidhjes më të mirë për klientët tanë.

ISO 9001
Sistemi i Menaxhimit të cilësisë.

ISO 14001
Sistemi i Menaxhit të Mjedisit.

ENplus & DINplus
Sistemet e certifikimit të pelletit të drurit.

OHSAS 18001
Menaxhi i sigurisë dhe shëndetit në punë.

ISO 22000
Menaxhimi i sigurisë së ushqimit.

ISO/IEC 27001
Menaxhimi i sigurisë së informacionit.

ISO 39001
Menaxhimi i trafikut rrugor.

ISO 50001
Sistemi i Menaxhit të energjisë.

PAS 99
Sistemi i Menaxhimit të Integruar

ISO 26000
Pergjegjësia Sociale

HACCP
Sistemi i Vetëkontrollit

Certifikime Personeli
Certifikime Personeli

CE
Markatura CE

ISO 28001
Menaxhimi i sigurisë në zinxhirin e furnizimit

Halal Certification
Certifikata për produkte hallall

Përvoja, diskrecion, profesionalizmi dhe sistemi i certifikuar i cilësisë sigurohen nga zyra për të garantuar klientit një shërbim të shpejtë, të sigurt, efikas dhe shumë të rëndësishëm për rikuperimin e borxheve pa ndonjë kundërindikacion.

Aktiviteti i rekuperimit të detytimeve nuk është kurrë i thjeshtë, prandaj duhet të menaxhohet në mënyrë të sigurt dhe nga ekspertë kompetentë, të aftë të ndërhyjnë si në fazën jashtëgjyqësore ashtu edhe në fazën pasuese gjyqësore.

Studio Ligjore LEGUS, është në gjendje të garantojë konsumatorët ndihmë maksimale ligjore për aktivitetet e mbledhjes së borxheve.

Kjo përfshin konsulencën ligjore gjyqësore dhe jashtë-gjyqësore të kryer nga Studio Ligjore LEGUS në fushën e të drejtës familjare. Studioja bashkëpunon me ekspertët të fushës me aftësi të veçanta në ndarjet, kontratat e bashkëjetesës, adoptimin dhe kujdestarinë familjare, dhunën në marrëdhëniet familjare dhe çështjet e trashëgimisë.

Dega e së drejtës që rregullon marrëdhëniet familjare quhet e drejta e familjes, duke përfshirë marrëdhëniet familjare, martesat, ndarjet dhe divorcet.

Avokatët e divorcit janë  të specializuar në këtë degë të së drejtës që rregullon marrëdhëniet midis bashkëshortëve dhe janë në gjendje të ofrojnë ndihmë ligjore në rast të mosmarrëveshjeve dhe problemeve të çiftit që mund të shkaktojnë ndarje.

Zgjidhje ligjore për mosmarrëveshjet familjare.

Avokati kujdeset për t’i shpjeguar bashkëshortëve të drejtat dhe detyrat e tyre dhe ofron zgjidhje ligjore në rast të përfundimit të martesës, gjithashtu kujdeset me çështjet që kanë të bëjnë me:

  • Pjestim të pasurisë
  • Caktim i pasurisë
  • Caktim të banesës bashkëshortore
  • Caktim të fëmijve

Studio Ligjore LEGUS ka zhvilluar një njohuri të gjerë të sektorit të minierave dhe të sektorit të energjisë, të prekur nga proceset e liberalizimit të zhvilluara në nivel komuniteti. Ofron asistencë ligjore dhe këshilla të larta për operatorët e sektorit publik dhe privat, nga investitorët tek prodhuesit, nga huadhënësit në shpërndarës, nga menaxherët tek tregtarët, si dhe përdoruesit. Vëmendje e veçantë i kushtohet edhe subjektit të burimeve të rinovueshme (fotovoltaike, era, uji) dhe profileve të shumta të ndërhyrjes së proceseve të energjisë me procedurat urbane dhe mjedisore.

Studio Ligjore LEGUS, nëpërmjet përvojës së fituar në terren nga Profesionistët e saj, është në gjendje të ofrojë shërbime konsulence dhe asistencë ligjore për çdo çështje që lidhet me të drejtëm administrative, duke iu referuar veçanërisht sektorëve të prokurimit publik, konçesioneve të ndërtimit dhe menaxhimit të projekteve, financimin, të drejtën mjedisore, trashëgiminë kulturore, energjinë, transportin, planifikimin urban, telekomunikacionin, privatizimin, shërbimet publike, si dhe licencat tregtare dhe autorizimet administrative.

Më konkretisht, në fushën e prokurimit publik Studio Ligjore LEGUS ofron këshilla për individët të cilët dëshirojnë të marrin pjesë në tenderat për dhënien e kontratave për punë publike dhe koncesioneve, si dhe tenderëve për dhënien e kontratave të shërbimit publik dhe furnizimet, duke ofruar ndihmë nëse kërkohet , madje edhe në fazat pas përfundimit të kontratave përkatëse. Sa për autoritetet kontraktuese, Studio Ligjore LEGUS ofron ndihmë në çështjet që kanë të bëjnë me proçedurat e tenderit si një e tërë (veçanërisht në referim të rregullave për procedurat e konkurrimit dhe të tenderit), si dhe në përgatitjen e dokumentacionit të tenderit. Në prokurim, ndihma e ofruar nga Studio Ligjore LEGUS përfshin hartimin dhe negocimin e kontratave për punë dhe shërbime, asistencë nga fazën fillestare të ofrojë për të lidhë kontrata të reja, duke ndihmuar në paraqitjen e akuzave dhe mbrojtur nga paditë që dalin gjatë ekzekutimit të kontratës, ndihmë në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, kryesisht nëpërmjet arbitrazhit, dhe këshilla mbi zbatimin e legjislacionit të Komunitetit për kontratat e punëve dhe furnizimit të shërbimeve në sektorin publik.

Kompensim për dëmet pasurore dhe jopasurore

Studio ligjore LEGUS është në gjendje të ofrojë asistencë të kualifikuar në të gjitha degët e së drejtës civile, duke përfshirë çdo kërkesë për dëmet si rezultat i dëmit të shkaktuar nga palët e treta për mashtrim ose neglizhencë.

Sa herë që besoni se keni pësuar dëmtim të një natyre pasurore ose jopasurore, si pasojë e aksidentit të trafikut, gabimit mjekësor ose shpifjes, mund të drejtoheni në gjykatë për të fituar të drejtën tuaj për kompensim për dëmet e shkaktuara.

Profesionistët e Studios ofrojnë asistencë, si ato gjyqësore dhe jo-gjyqësore, në menaxhimin e çështjeve të pronësisë intelektuale për individë, si dhe për bizneset.

Në veçanti, ekipi merret me marka tregtare, patenta, dizajni dhe autorit.