fbpx

Procedura për Lejen e Punës dhe Lejen e Qëndrimit në Shqipëri.

Për të marrë një leje qëndrimi, ligji shqiptar parashikon detyrimin që fillimisht të marrë një leje pune. Për shtetasit italian ligji parashikon një përjashtim dhe është e nevojshme vetëm të merret një vërtetim nga Zyra e Punës.

Për të marrë përjashtimin e lartpërmendur nga detyrimi i lejes së punës, duhet të dorëzohen dokumentet e mëposhtme:

 1. Kërkesa me shkrim e të huajit me të dhënat e tij personale;
 2. Kontrata e punës (dygjuhësh: italisht dhe shqip);
 3. Kopja e pasaportës (e vërtetuar nga noteri), me të gjitha fletët me datën e hyrjes dhe daljes;
 4. Autorizimi nga punëdhënësi;
 5. 5 fotografi;
 6. Kopjen e Diplomës ose llojit tjetër të certifikatës së shkollës;
 7. Deklarata e fundit e punonjësve në Zyrën e Punës;
 8. Ekstrakt nga Kompania nga Qendra Kombëtare e Biznesit (origjinale);

 

Për të marrë lejen e qëndrimit duhet të dorëzohen dokumentet e mëposhtme:

 1. Kopja e pasaportës (e vërtetuar nga noteri), me datën e hyrjes dhe daljes;
 2. Përjashtimi i lejes së punës (i përmendur më lart);
 3. Kontrata e punës (dygjuhësh: italisht dhe shqip / origjinal ose njësuar nga noteri);
 4. Kontrata e qirasë në Shqipëri, me kohëzgjatje minimale prej 1 viti;
 5. Vërtetim se aplikanti nuk ka të dhëna penale. (dëshmi penaliteti me apostil);
 6. Certifikata e kontributeve shoqërore në Shqipëri;
 7. 2 foto.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *